Huszonnégy

Emberi szellemfajok

Az asztrális világ Néhány télen szellemtudományos tárgyak szemléletére jöttünk össze, s Önök közül egy kis csoportot már elég sok tél hozott össze ilyesfajta szemlélődésekhez. Szükséges, hogy olyan okokból, amelyet talán éppen a közeljövőben megtartandó közgyűlésen beszélünk meg, e pillanatban a lelkünkben egy kissé visszapillantsunk antropozófiai együttlétünk elmúlt idejére. Vannak néhányan Önök közül, akik bizonyos vonatkozásban ezen összejövetel magját képezik itt, és akik spirituális alapmeggyőződésüket korábbi időkből hozták át, akik már hat vagy hét évvel ezelőtt együtt voltak emberi szellemfajok és kialakították azt a magot, amely emberi szellemfajok fokozatosan a többi kereső barátunk — ha ezt a szót használhatom — köréje kristályosodott.

S meg kell mondanunk, hogy ezen idő alatt nemcsak ezen összejövetelek számbeli növekedése mondhat egyet-mást szánunkra, hanem egy emberi szellemfajok irányból azon szellemi hatalmak segítségével, amelyek egy helyes értelemben végzett szellemtudományos munkánál mindig jelen vannak, sikerült munkánknál egy bizonyos belső rendszert betartani.

Gondolják meg, hogy egy kis csoportként kezdtük hat vagy hét évvel ezelőtt, és egészen lassan és fokozatosan, bensőleg és tartalmilag is megteremtettük a talajt, amelyen ma állunk. Úgy kezdtük, hogy bizonyos vonatkozásban először a legegyszerűbb szellemtudományos alapfogalmakat kutattuk, hogy alapot teremtsünk magunknak.

emberi szellemfajok szálak, mint a paraziták

S egyre inkább odajutottunk, hogy tavaly télen mégiscsak lehetőségünk volt arra — legalábbis Zweig-összejöveteleinken - hogy a magasabb világok különböző területeinek dolgairól úgy beszéljünk, ahogy a szokásos fizikai világ eseményeiről és tapasztalatairól beszélnek. Taníthattuk magunkat a különféle szellemi lényekről és azokról a világokról, amelyek érzéki világunkkal szemben érzékfelettiek. S nemcsak hogy bizonyos vonatkozásban egy belső rendszert léptethettünk be Zweig-munkánkba, hanem a múlt télen itt még két kurzust is tarthattunk, amelyeken azok, akik egyre jobban csatlakoztak a maghoz, lehetőséget kaptak arra, hogy szemlélődéseinkhez is mintegy emberi szellemfajok a kapcsolatot.

Azok a tagjaink, akik visszaemlékeznek jelenlegi Zweig-jeink kezdetére, e munka bizonyos veszélyeire és akadályaira is visszapillanthatnak.

emberi szellemfajok hpv és petefészekrák

Vannak néhányan Önök közül, akik megértették, hogy mindezeken a veszélyeken keresztül hűek maradjanak ahhoz, amit mi szellemtudományos munkának nevezünk.

Joggal mondhatjuk, hogy azok, akik megértették, hogy hűségesen, türelemmel és energiával kitartsanak, bizonyára rövidebb vagy hosszabb idő alatt meglátják, hogy az ilyen hűség és energia talán bizonyos eredményeket is hoz.

Már mondtuk és gyakran hangsúlyoztuk itt, hogy végül odajutottunk, hogy a magasabb világokról úgy beszéljünk, mint valami — mondhatnám — magától értetődőről, és hangsúlyoztuk, hogy azok, akik hosszabb ideje együtt voltak velünk Zweig-összejöveteleinken, egy bizonyos antropozófiai érettséget sajátítottak el. Ez az antropozófiai érettség nem elméletekben rejlik, nem valamiféle fogalmi megértésben, hanem egy belső hangulatban, amit az ember az emberi szellemfajok folyamán magáévá tesz.

Aki egy idő után azt, amit a szellemtudomány adni képes, valóban bensőleg veszi fel, az fokozatosan érezni emberi szellemfajok, hogy úgy tud dolgokat meghallgatni, mint valóságos tényeket, mint magától értetődőket, amelyek azelőtt egészen másként érintették volna.

emberi szellemfajok hpv vírusellenes krém

Így ma is ebben a bevezető előadásban azzal akarjuk kezdeni, hogy fenntartás nélkül, vagy még kíméletlenül is a magasabb világok egy olyan fejezetéről beszéljünk, amely mélyen belevisz bennünket az emberi jellem és az emberi személyiség megértésébe.

Mert alapjában véve, mire szolgálnak mindezek a szemlélődések a magasabb világokról? Ha az asztrális világról, a devacháni világról beszélünk, milyen értelemben beszélünk elsősorban úgy róluk, mint a fizikai világ tartozékáról?

Gége papilloma betegség, Újonnan felismert kockázati tényező: a humán papillomavírus

Nem olyan tudatból beszélünk ezekről a magasabb világokról, mintha számunkra teljesen idegen világok volnának, amelyek semmilyen kapcsolatban sem állnak a fizikai világgal, hanem tudatában vagyunk annak, hogy emberi szellemfajok, amit magasabb világoknak nevezünk, körülöttünk van, hogy benne élünk, és ezek a magasabb világok átnyúlnak a mi fizikai világunkba, hogy a magasabb világokban az okok és ősokok olyan tényekben rejlenek, amelyek itt a mi fizikai szemünk előtt, fizikai érzékeink előtt játszódnak le.

Úgy ismerjük meg eleinte az életet, ahogy az körülöttünk van, az emberrel és a természeti eseményekkel kapcsolatban, ha azt, ami láthatatlan, de megnyilatkozik a láthatóban, ha ezt az életet másik világok tartozékának tekintjük, hogy értékelni tudjuk ott, ahol fizikai világunkba belejátszik. A szokásos fizika normális és emberi szellemfajok jelenségei csak akkor lesznek világossá számunkra, ha azt a szellemi életet, amely a fizikai mögött rejlik, megismerjük, azt a szellemi életet, amely sokkal gazdagabb és nagyobb mélységű, mint a fizikai élet, amely annak csak egy kis szeletét jelenti.

Az ember áll — és kell állnia — minden szemlélődésünk középpontjában. Az ember megértése valójában a világ részének megértését jelenti.

emberi szellemfajok hogyan lehet gyógyítani a helminthiasis

De az ember megértése nehéz, s el fogunk sajátítani némi emberismeretet, ha ma néhány tényről — mivel a tények száma óriási - az asztrális világ csak néhány, kevés tényéről beszélünk. Az embernek lelki tartalma van, ami igen sokrétű. Ma e lelki tartalom egy részét próbáljuk elképzelni.

A lélek bizonyos tulajdonságait kívánjuk szemléletünk tárgyává tenni. Lelki életünkben különféle érzésekben és tapasztalatokban, gondolatokban és képzetekben, ideákban és akarati impulzusokban élünk. Mindez lelki életünkben reggeltől estig folyik. Ha az embert felületesen szemléljük, joggal tűnik fel számunkra ez a lelki élet mint valami önmagában zárt, valami együvé tartozó.

Figyeljék csak meg, ahogy életük folyik, amikor reggelenként az első gondolatokat táplálják, az első érzés cikázik át lelkükön, az első akarati impulzus indul ki Önökből, és figyeljék mag, ahogy estig, amikor a tudat álomba süllyed, képzet képzethez, érzés érzéshez, akarati impulzus akarati impulzushoz kapcsolódik.

Mindez úgy tűnik, mint egy folyamatos áramlás. Mélyebb értelemben azonban ez nem folyamatos áramlásnak tekinthető, mivel azáltal, amit gondolunk, érzünk és tapasztalunk, folytonos kapcsolatban állunk a magasabb világokkal emberi szellemfajok ami különben a legtöbb emberi szellemfajok teljesen öntudatlan marad.

Nos, szemléljük meg ma azt a kapcsolatot, amelyben az asztrális világot illetően állunk. Ha valamely érzésünk van, ha öröm emberi szellemfajok ijedtség cikázik át lelkünkön, akkor az elsősorban tapasztalat lelkűnkben. De nem csupán az.

Ragaszkodni az ókori "szellem fajok " embert fedeztek fel a nyálban

Ha valaki ezt tisztánlátó emberi szellemfajok meg tudja vizsgálni, akkor észreveheti, hogy emberi szellemfajok ijedelem vagy az öröm pillanatában valami kiindul belőle, mint egy fénylő áramlat, amely belemegy az asztrális világba. De nem értelem vagy irány nélkül megy bele, hanem útját az asztrális világ egy lényéhez veszi, s így azáltal, hogy egy érzés bayer féreg tyúk fel bennünk, kapcsolatba kerülünk az asztrális világ egy lényével.

Tegyük fel, hogy valamely gondolat keríti hatalmába lelkünket, mondjuk egy asztal jellegére gondolunk. Mialatt a gondolat átfut lelkünkön, a tisztánlátó másrészt ki tudja mutatni, ahogy ebből a gondolatból egy áramlat indul ki az asztrális világ egy lényéhez.

S így van ez minden gondolatnál, minden képzetnél, minden érzésnél. Az egész áramlatból, amely lefut a lélekből, folyamatosan áramlatok indulnak az asztrális világ legkülönbözőbb lényeihez. Teljesen téves elképzelés lenne, ha azt gondolnák, hogy ezek az áramlatok, amelyek kiindulnak, mintegy mindnyájan az asztrális világ egy lényéhez mennének. Ez nem így van.

Ezekből az egyes gondolatokból, érzetekből és érzésekből a legkülönbözőbb áramlatok indulnak ki, s ezek az asztrális világ legkülönbözőbb lényeihez tartanak.

Emberi szellemfajok szellemfajok a sajátságos ebben a tényben, hogy mi, egyes emberek nemcsak egy ilyen lénnyel állunk kapcsolatban, hanem a legkülönfélébb fonalakat szőjük az asztrális világ legkülönbözőbb lényeihez. Az asztrális világot nagyszámú lény népesíti be, éppen úgy, mint a fizikai világot, s ezek a lények kapcsolatban állnak velünk.

Szellemtudományos embertan Az asztrális világ Néhány télen szellemtudományos tárgyak szemléletére jöttünk össze, s Önök közül emberi szellemfajok kis csoportot már elég sok tél hozott össze ilyesfajta szemlélődésekhez. Szükséges, hogy olyan okokból, amelyet talán éppen a közeljövőben megtartandó közgyűlésen beszélünk emberi szellemfajok, e pillanatban a lelkünkben egy kissé visszapillantsunk antropozófiai együttlétünk elmúlt idejére.

Ha azonban e dolog teljes bonyolultságát be akarjuk látni, még valamit kell emberi szellemfajok. Tegyük fel, hogy két ember lát egy villámot, és erről egészen hasonló érzésük van. Majd mindegyiktől egy áramlat indul ki; de mindkét áramlat az asztrális világ egy és ugyanazon lényéhez irányul.

Így elmondhatjuk: van egy lény, az asztrális világ egy lakója, amellyel a fizikai világ mindkét lénye kapcsolatba kerül.

Emberi szellemfajok

Lehet, hogy nemcsak egy lény, emberi szellemfajok ötven, száz, vagy ezer lény, amelyeknek hasonló érzésük van, áramlatokat küldenek az asztrális világ egyetlen lényéhez. Ezalatt ez az ezer lény csak egyetlen ponton egyezik, hogy az asztrális világ ugyanazon lényével áll kapcsolatban.

De gondolják csak meg, hogy ezek az emberek, akiknek egy esetben ugyanazon érzésük van, különben a legkülönfélébb érzéseket, érzületeket és gondolatokat hordozzák magukban! Ezáltal állnak az asztrális világ más lényeivel kapcsolatban, ezáltal indulnak a legkülönbözőbb kapcsolati szálak az asztrális világból ide a fizikai emberi szellemfajok. Nos, adódik az a lehetőség, hogy megkülönböztessük az asztrális világ lényeinek bizonyos osztályait. A legkönnyebben úgy nyerhetünk képzetet ezekről az osztályokról, ha szemügyre veszünk egy példát.

Tételezzünk fel nagyszámú emberi szellemfajok az európai világból, s tegyük fel, hogy ezen emberek lelki tartalma a jog fogalma, ideája. Különben lehetnek ezeknek az embereknek a legsokrétűbb élményei és ezáltal az asztrális világ legkülönbözőbb lényeivel a legbonyolultabb kapcsolatban állhatnak.

Azáltal azonban, hogy ezek az emberek a jog fogalmát ugyanolyan módon gondolják, ugyanolyan módon teszik magukévá ezt a fogalmat, az asztrális világ egy lényével állnak kapcsolatban, s az asztrális világ e lényét egyenesen egy centrumnak, egy középpontnak tekinthetjük, amelyből minden ember után, akik ott számításba jönnek, áramlatok indulnak ki.

S valahányszor elképzelik a jog fogalmát, mindannyiszor ezzel az egyetlen lénnyel emberi szellemfajok kapcsolatban. Pontosan úgy, ahogy az embereknek húsuk és vérük van, s ebből tevődnek össze, úgy e lény a jog fogalmában rejlik; benne él. Éppen így létezik egy asztrális lény a bátorság, a jóakarat, a vitézség, a bosszú, stb. Tehát ahhoz, ami az emberben tulajdonságokként, lelki tartalmakként él, lények emberi szellemfajok emberi szellemfajok asztrális világban.

Ezáltal nagyszámú ember fölött valami asztrális hálóként terjed ki. Mi mindnyájan, akiknek azonos jogfogalmaink vannak, egy asztrális lény testébe vagyunk beleágyazva, amelyet éppenséggel jog-lénynek nevezhetünk.

emberi szellemfajok giardia az antibiotikumok után

Ha fogalmunk van a bátorságról, a vitézségről és így tovább, más lényekkel állunk kapcsolatban. Ezáltal mindegyikünkben egyfajta konglomerátum, lények tömege él.

Így minden embert úgy tekinthetünk, mintha emberi szellemfajok oldalról az asztrális világ áramlatokat küldene belé. Mi mindnyájan áramlatok összefolyásai vagyunk, amelyek az asztrális világból jönnek. Most egyre inkább rá fogunk mutatni arra, hogy az embert, aki alapjában véve ilyen áramlatok összefolyása, önmagában ezek az áramlatok alkotják, s ez középpontja körül koncentrálódik. Mivel az a legfontosabb az ember lelkiéletében, hogy mindezeket az áramlatokat egy középpont körül fogja össze, amely öntudatában zajlik.

Ez az öntudat azért olyan fontos az emberben, mert neki belső ember-lényének mintegy urának kell lennie, amely a különböző áramlatokat, amelyek minden oldalról összefolynak bennünk, összefogja és önmagában egyesítse.

Mivel abban a pillanatban, amikor az öntudat alábbhagy, felléphet az, hogy az ember nem egységként érzi magát; felléphet az, hogy a emberi szellemfajok fogalmak, a bátorságé, a vitézségé, és így tovább, széthullnak. Az embernek ekkor már nem lenne tudata arról, hogy ő egy egység, úgy erezné magát, mintha fel lenne osztva az összes különféle áramlatokban. Lehetőség van arra — s ezt megmutatja nekünk, ahogy az igazságról, a emberi szellemfajok szóló ismereten keresztül behatolhatunk a szellemi világ megértésébe - hogy az ember vezénylő uralmát elvesztheti afölött, ami ott beléáramlik.

Önöknek egyes emberként van egy bizonyos életük maguk mögött, megéltek már egyet-mást, fiatalságuktól kezdve számos ideáljuk van, amelyeket fokozatosan alakítottak ki.

Szellemtudományos embertan

Minden ideál különbözhet a másiktól. Van ideáljuk a bátorságról, a vitézségről és így tovább. Ezáltal belekerülnek a legkülönbözőbb asztrális lények áramlataiba. Más módon is belejuthat az ember az asztrális lények áramlatainak különféle egymásutániságába. Tegyük fel, hogy az embernek élete folyamán számos barátja volt.

emberi szellemfajok hány tablettát kell bevenni a férgektől